محمد شيرزاده

کارشناسی ارشد کارآفرینی - دانشگاه تهران
درباره من

توسعه