سجاد شومالی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف