انیس مقصودلو

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری و اطلاعات IT - دانشگاه صنعتی شریف