امیرمحمد کتابچی

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی