مهرشاد حسيني

کارشناسی مهندسی صنایع - دانشگاه آزاد اسلامی قزوین