محمدمهدی ناصری

کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه مؤسسه آموزش عالی خاتم
درباره من

کارشناسی برق فردوسی ارشد مالی خاتم