محسن روحانی

کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف