میر علی اکبر صداقتی

کارشناسی متالوژی و مواد - دانشگاه تبریز