علی یدالهی

کاردانی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه امام صادق