مائده الماسی

کاردانی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - دانشگاه تبریز